Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Dárcovské motivy a determinanty v České republice
(Motivations and determinants of donors in the Czech Republic)

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat a zhodnotit možnosti výskytu motivačních vzorců v dárcovském chování české populace, identifikovat nejvýznamnější motivy (vnitřní proměnné) a determinanty (vnější proměnné) dárcovského chování a zhodnotit jejich vzájemnou závislost.

Problémové okruhy výzkumu:

  1. Jaké motivační pohnutky převládají mezi dárci a  nedárci. Co motivuje jednotlivce v České republice k poskytnutí daru? Existují motivy, které by výrazně převyšovaly ostatní, nebo je dárcovství v České republice obrazem vyrovnaného motivačního mixu?
  2. Jaká je těsnost závislosti mezi jednotlivými motivy?
  3. Jaký je vztah mezi identifikovanými motivy jednotlivce a výší poskytnutého daru?
  4. Jaké jsou motivační vzorce u řady socio-demografických skupin (skupiny definované věkem, vzděláním, rodem, povoláním, velikostí bydliště, vírou  apod.). Které determinanty mohou tyto motivy ovlivnit? Do jaké míry jsou tyto motivy a determinanty na sobě navzájem závislé?
  5. Jaké jsou rozdíly u jednotlivých socio-demografických skupin ve výši daru.

Výzkum bude realizován prostřednictvím sběru dat z dotazníkového šetření. Na výzkumu se jakožto tazatelé podílí studenti předmětu Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací.

 

Kontakt: Marie Hladká© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko