Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Klasifikace neziskových organizací
(Classifying Nonprofit Organisations)

 

Závěry z diskuse „Klasifikace neziskových organizací“

Diskuse na téma Klasifikace neziskových organizací byla ukončena v únoru 2006. Všechny příspěvky upravující tzv. Českou klasifikaci neziskových organizací byly zpracovány a ve formě návrhů na úpravu Klasifikace neziskových institucí sloužících domácnostem (CZ-COPNI) a Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) předány Českému statistickému úřadu.

Téma diskuse

Klasifikace neziskových organizací v České republice.

Cíl diskuse

Cílem diskuse je vytvoření klasifikace, která by věrně zobrazovala strukturu českého neziskového sektoru a která by zároveň byla převoditelná na klasifikaci ICNPO (Mezinárodní klasifikace neziskových organizací).

Úkoly diskuse

  1. Navrhnout klasifikaci, která by zahrnovala celý český soukromý neziskový sektor definovaný podle strukturálně-operacionální definice. Ten je v současné době tvořen přibližně následujícím výčtem právních forem: občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti (včetně církevních právnických osob), politické strany a hnutí, zájmová sdružení právnických osob, veřejné vysoké školy, profesní a jiné komory, společenství vlastníků jednotek, honební společenstva a tzv. organizace s cizím prvkem.
  2. Rozčlenit hlavní skupiny a podskupiny klasifikace ICNPO tak, aby lépe zobrazovaly strukturu českého neziskového sektoru. Přitom je nutné dodržet následující podmínky:
    1. zachovat zpětnou převoditelnost (minimálně hlavních skupin) na klasifikaci ICNPO,
    2. členit hlavní skupiny na základě jednoho kritéria, a to podle převažující činnosti organizace.

 

  1. Definovat náplň jednotlivých podskupin vyjmenováním všech činností, které do dané podskupiny patří, a uvést příklady organizací, které by do konkrétní podskupiny měly být zařazeny. Pojmenovat hlavní skupiny a podskupiny výstižnou a používanou terminologií.

Diskutované dokumenty

Podkladové materiály

Příklady klasifikací používaných v zahraničí

 

Kontakt: Tomáš Rosenmayer

 © 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko