Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Publikace

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |

2016

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2014)

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014 [online]. Vláda ČR, 2016.

Dostupné na http://www­.vlada.cz/cz/ppov/­rnno/dokumenty/roz­bor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-139318/ 

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2014 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 13. ledna 2016 č. 9.

2015

Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic

HLADKÁ, Marie. Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 394–401, 8 s. ISBN 978–80–210–7532–0.

Dostupné na: http://ct­psr.econ.muni­.cz/wp-content/upload­s/2015/01/A5_sbor­nik_2015_bez_zna­cek.pdf od strany 394.

Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21.
století.
1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 202 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy uni­verzity, řada teoretické ; sv. č. 510. ISBN 978–80–210–7747–8.

Dostupné na: http://sc­ience.law.muni­.cz/knihy/mono­grafie/Ronovska_Me­tamorfozy_nadac­niho_prava.pdf

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

(Data and facts about the nonprofit sector in the Czech Republic)

Prouzová, Zuzana: Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. dostupné na: http://ww­w.vlada.cz/as­sets/ppov/rnno/­dokumenty/stu­die_prouzova_da­ta_a_fakta_o_ne­ziskovem_sekto­ru1.pdf

Studie zadaná Radou vlády pro nestátní neziskové organizace jako dílčí studie vládní koncepce „Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020“

Faktory ovlivňující dárcovské chování (disertační práce)

(Factors influencing donors behavior)

Hladká, Marie. Faktory ovlivňující dárcovské chování. 2015. Disertační práce. 178s.

Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations.

CÍSAŘ, Ondřej a Jiří NAVRÁTIL. Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? De­mocratization 22: 536–559.

Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance: Survey results from Vysočina and South Moravia

CURTISS, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance: Survey results from Vysočina and South Moravia. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Pro­ceeding of the 19th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 368–377, 9 s. ISBN 978–80–210–7532–0

Dostupné na: http://ct­psr.econ.muni­.cz/wp-content/upload­s/2015/01/A5_sbor­nik_2015_bez_zna­cek.pdf od strany 368.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2013)

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 [online]. Vláda ČR, 2015.

Dostupné na http://www­.vlada.cz/cz/ppov/­rnno/dokumenty/roz­bor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-126014/ 

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2013 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 14. ledna 2015 č. 28.

Publicly Funded Social Innovation

VYSKOČIL, Marek a Jakub PEJCAL. Publicly Funded Social Innovation. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. s. 416–423, 423 s. ISBN 978–80–210–7532–0.

Dostupné na: http://ct­psr.econ.muni­.cz/wp-content/upload­s/2015/01/A5_sbor­nik_2015_bez_zna­cek.pdf od strany 416.

Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis

PROUZOVÁ, Zuzana, Gabriela VACEKOVÁ a Jana SOUKOPOVÁ. Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 409 – 415, 7 s. ISBN 978–80–210–7532–0.

Dostupné na: http://ct­psr.econ.muni­.cz/wp-content/upload­s/2015/01/A5_sbor­nik_2015_bez_zna­cek.pdf od strany 409.

EUFORI Study – European Foundations for Research and Innovation: Czech Republic Country Report

POSPÍŠIL, M., ALMANI TŮMOVÁ, K. (2015). Czech Republic Country Report  EUFORI Study. In B. Gouwenberg et al. (Eds.), EUFORI Study: European  Foundations for Research and Innovation (pp. 273–332).  Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Kapitola za Českou republiku dostupná na:  http://e­uforistudy.eu/re­search/czech-republic/ 

Celá zpráva dostupná na http://tes­t.giving.nl/wp-content/upload­s/2015/07/EUFO­RI-Final-Report-Digital-Version.pdf

Civil Society in the Czech Republic

POSPÍŠIL, M., Navrátil, J. and J. Pejcal. (2015). Civil Society in the Czech Republic. In Ch. Schreier (Eds.), 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries (pp. 143–188).  Stuttgart: Lucius et Lucius Verlegsgesellschaf­t. ISBN 978–3–8282–0616–8.

Incentives to our generosity

HLADKÁ, Marie. Incentives to our generosity. In XI. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2015: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. s. 49–55.

Importance of Public Funding in the Revenue Structure of Non-profit Institutions in the Czech Republic

PROUZOVÁ, Zuzana – ŠPALEK, Jiří. Importance of Public Funding in the Revenue Structure of Non-profit Institutions in the Czech Republic. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Economics and Administration. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISBN 978–80–248–3839–7, pp. 160–165. 8.9.2015, Ostrava.

The Direction of Debates on Introducing Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic

HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. 2015. 22 s.

Field description in Consumer Protection: Sustainability in Alternative Finance Systems

HYÁNEK, V., NAVRÁTIL, J., FIGUEROA, M., TYGSTRUP, C., JOSÉ SANZO, M., ÁLVAREZ, L., ÁLVAREZ, B., REY-GARCÍA, M., FELGUEIRAS, M. 2015. Field description in Consumer Protection: Sustainability in Alternative Finance Systems. Part 2 of deliverable 6.1 of the project: “Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

Case Selection in Consumer Protection in Finance.

HYÁNEK, V., NAVRÁTIL, J., PLACIER, K. 2015. Case Selection in Consumer Protection in Finance. Deliverable 6.2 of the project: “Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

2014

EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICTVÍ: ADRA ČR ZA ROK 2013

(The Economic Value of Volunteering: ADRA CR in the 2013)

Dostál, Jakub a Marek Vyskočil. Eko­nomická hodnota dobrovolnictví: Adra ČR za rok 2013. [online] CVNS, 20­14.

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů – vyžádaná přednáška

(Financial Support Provided to Czech nonprofit sector from Public Budgets – requested lecture)

PROUZOVÁ, Zuzana. Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů. In Seminář Rady vlády pro nestátní neziskové organizace s názvem „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU“. 2014

Dostupné na: http://ww­w.vlada.cz/as­sets/ppov/rnno/­dokumenty/pre­zentace_prouzo­va_pro_web.pdf­

Financování NNO z veřejných rozpočtů – vyžádaná přednáška

(Financial Support Provided to NGOs from Public Budgets – requested lecture)

PROUZOVÁ, Zuzana. Financování NNO z veřejných rozpočtů. In Veřejné slyšení v Senátu ČR: Budoucnost financování neziskového sektoru. 2014.

Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-) Measurability of Economic CHaracteristics

PROUZOVÁ, Zuzana a Vladimír HYÁNEK. Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-)Measurability of Economic CHaracteristics. In Špalková, D. and Matějová, L. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 310–318, 8 s. ISBN 978–80–210–6611–3.

Dostupné na: https://is.mu­ni.cz/repo/1160316/P­roceedings_2014­.pdf

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2012)

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012 [online]. Vláda ČR, 2014.

Dostupné na http://www.vla­da.cz/cz/ppov/­rnno/dokumenty/roz­bor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-115248/

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 30. ledna 2014 č. 30.

Sociální podnikání

(Social enterprise)

Vyskočil, Marek: Sociální podnikání. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. dostupné na: http://ww­w.vlada.cz/as­sets/ppov/rnno/­dokumenty/stu­die_vyskocil_pro_web­.pdf

Studie zadaná Radou vlády pro nestátní neziskové organizace jako dílčí studie vládní koncepce „Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020“

Příspěvkové organizace jako konkurent NNO

(Semi-budgetary organization as a competitor to non-profit organization)

Škarabelová, Simona: Příspěv­kové organizace jako konkurent NNO. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Dostupné na: http:­//www.vlada.cz/as­sets/ppov/rnno/­dokumenty/stu­die_skarabelo­va_prispevkove_or­ganizace_pro_web­.pdf

Studie zadaná Radou vlády pro nestátní neziskové organizace jako dílčí studie vládní koncepce „Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020“

Czech Republic

Pospíšil, Miroslav, Navrátil, Jiří a Pejcal, Jakub. Czech Republic. In Maecenata Institute (ed.). 2014. Civil Society in the ‘Visegrád Four’: Data and Literature in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Opusculum Nr. 74. Pp. 48–93. Berlin: Maecenata Institut. URN: urn:nbn:de:0243–072014op744.

Dostupné online na: http://www.maecenata.eu/images/resources/2014_op74.pdf.

Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic

NAVRÁTIL, Jiří a Miroslav POSPÍŠIL. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 s. Neuveden. ISBN 978–80–210–6732–5. doi:10.5817/CZ­.MUNI.M210–6732–2014.

Dostupné online na http://www.academia.edu/7109808/Dreams_of_Civil_Society_Two_Decades_Later_Civic_Advocacy_in_the_Czech_Republic

Intervals: adressing misleading methods of measuring the economic value of volunteering

Dostál, Jakub a Marek Vyskočil. Intervals: adressing misleading methods of measuring the economic value of volunteering.  In 20th Voluntary Sector and Volunteering Research Conference. Shef­field, UK, 10–11 September 2014, 2014. 

příspěvek získal ocenění „Campbell Adamson memorial prize“, které je každoročně udělováno začínajícím vědcům za nejlepší konferenční příspěvek.

Size, Structure and Integration of Rural Non-profit Organizations in Local Governance: Survey Results from the Czech Republic

CURTISS, Jarmila, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří NAVRÁTIL a Gabriela VACEKOVÁ. Size, Structure and Integration of Rural Non-profit Organizations in Local Governance: Survey Results from the Czech Republic. In 11th International ISTR Conference: ‚Civil Society and the Citizen‘, Muenster, Germany.

Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis

NAVRÁTIL, Jiří. 2014. „Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis.“ Studies in Social Justice, 8: 181–204.

Dostupné na: http://br­ock.scholarspor­tal.info/journal­s/SSJ/article/vi­ew/1033/1003

Towards a ‘Non-Global Justice Movement’? Two Paths to Re-Scaling the Left Contention in the Czech Republic.

 NAVRÁTIL, Jiří a Ondřej CÍSAŘ. 2014. „Towards a ‘Non-Global Justice Movement’? Two Paths to Re-Scaling the Left Contention in the Czech Republic.“ Pp. 227–252 In Donatella della Porta, Alice Mattoni (eds.). Spreading Protest. Social Movements in Times of Crisis. Colchester: ECPR Press.

Dostupné na: http://ww­w.academia.edu/3097488/T­owards_a_Non-Global_Justice_Mo­vement_Two_pat­hs_to_re-scaling_the_lef­t_contention_in_the_Cz­ech_Republic

2013

Economic crisis: a hard blow or a challenge for nonprofits?

POSPÍŠIL, Miroslav, PROUZOVÁ, Zuzana, ŠKARABELOVÁ, Simona a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Economic crisis: a hard blow or a challenge for nonprofits? In Špalková Dagmar, Furová Lenka. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 92–98, 7 s. ISBN 978–80–210–6159–0.

Dostupné na https://is­.muni.cz/repo/1094350/S­bornik_full_fi­nal_2013_A5.pdf?lan­g=en

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2011)

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011 [online]. Vláda ČR, 2013.

Dostupné na http://www.vla­da.cz/assets/ppov/rnno/­dokumenty/roz­bor_2011.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 20. února 2013 č. 117.

The Role of Municipalities in Relation to Non-Governmental Organizations: Implementation of Public Policies towards NGOs at the Local Level.

PROUZOVÁ, Zuzana. The Role of Municipalities in Relation to Non-Governmental Organizations: Implementation of Public Policies towards NGOs at the Local Level. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 557–562, 6 s. ISBN 978–80–210–6257–3. doi:10.5817/CZ­.MUNI.P210–6257–2013–70.

 

Dostupné na http://is.muni­.cz/do/econ/sou­bory/katedry/kres/488­4317/Sbornik2013­.pdf

Ekonomická hodnota dobrovolnictví: ADRA ČR

(The Economic Value of Volunteering: ADRA CR)

průběžný dokument, který prozatím neprošel revizí CVNS ani jazykovou a stylistickou ko­rekturou.

The role of third sector organizations in rural development

VACEKOVÁ, Gabriela a Simona ŠKARABELOVÁ. The role of third sector organizations in rural development. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 549 – 556, 8 s. ISBN 978–80–210–6257–3. doi:10.5817/CZ­.MUNI.P210–6257–2013–69.

Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids

HYÁNEK, Vladimír. Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids. Littera Scripta. ISSN 1220–8833, 2013, vol. 1/6, no. 2, pp. 112–124.

Dancing to the same tunes? Comparison of Czech and Slovak citizens engagement in civil advocacy twenty years after the divorce.

NAVRÁTIL, Jiří. Dancing to the same tunes? Comparison of Czech and Slovak citizens´ engagement in civil advocacy twenty years after the divorce. In FUROVÁ, Lenka; ŠPALKOVÁ, Dagmar. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 75–82, 7 s. ISBN 978–80–210–6159–0.

Dostupné na https://is­.muni.cz/repo/1094350/S­bornik_full_fi­nal_2013_A5.pdf?lan­g=en

Czech Giving in the Times of Economic Crisis.

POSPÍŠIL, Miroslav. Czech Giving in the Times of Economic Crisis. Working paper 14. 2013.

Paper provided by Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Public Economics in its series Working Papers with number 14.

Dostupné na: http://ideas.re­pec.org/p/mub/wpa­per/14.html

Philanthropic behaviour and motives

HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropic behaviour and motives. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., Brno: MZLU, 2013, roč. 61, č. 4, s. 923–933. ISSN 1211–8516. doi:10.11118/ac­taun20136104092­3.

Dostupné na: http://ac­ta.mendelu.cz/pdf/ac­taun20136104092­3.pdf

2012

Neziskové organizace: teorie a mýty

(Non-Profit Organisations: Theories and Myths)

HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978–80–210–5651–0.

Více o publikaci Neziskové organizace: teorie a mýty naleznete na http://www.mu­ni.cz/press/re­search/publica­tions/967987/ 

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 201)

PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010 [online]. Vláda ČR, 2012.

Dostupné na http://www.vla­da.cz/assets/ppov/rnno/­dokumenty/roz­bor_2010.pdf.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2010 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 5.

Czech nonprofit sector twenty years after: current developments and chalenges

Pospíšil, Miroslav, Prouzová, Zuzana, Škarabelová, Simona a Almani Tůmová, Kateřina. Czech nonprofit sector twenty years after: current developments and chalenges. CIVIL SZEMLE, Budapest, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 5–22. ISSN 1786–3341

Czech social economy and social enterprises: current developments and chalenges

Hyánek, Vladimír. Czech social economy and social enterprises: current developments and chalenges. CIVIL SZEMLE, Budapest, 2012, 4, od s. 7–28, 21 s. ISSN 1786–3341

Dreams of Civil Society Twenty Years After: The Case of the Czech Republic

NAVRÁTIL, Jiří – POSPÍŠIL, Miroslav. Dreams of Civil Society Twenty Years After: The Case of the Czech Republic. In Democratization, Marketization, and the Third Sector. Conference Working Papers Series – Volume VIII – Siena, Italy, 2012. Baltimore : ISTR, 2013. 29 pp. 2012, Siena, Italy.

Dostupné na: http://c.ymcdn­.com/sites/www­.istr.org/resou­rce/resmgr/wp2012/d­reamcivilsoc.pdf

Application of Wagner s Reframing of the Social Origins Theory in the Czech Republic.

HYÁNEK, Vladimír, PROUZOVÁ, Zuzana. Application of Wagner s Reframing of the Social Origins Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proce­edings of the 16th International Conference – Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 210–217, 8 s. ISBN 978–80–210–5822–4.

Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008.

(From Repression to Demobilization? Development of the Global Justice Movement in Western Countries from 2001 to 2008)

NAVRÁTIL, Jiří. Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008. Slovak Sociological Review, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2012, roč. 44, č. 2, s. 179–211. ISSN 0049–1225.

How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving?

HLADKÁ, Marie. How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving? In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proce­edings of the 16th international conference – Modern and current trends in the public sector research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. s. 201–209, 9 s. ISBN 978–80–210–5822–4.

Dostupné na: http://ct­psr.econ.muni­.cz/wp-content/upload­s/2014/06/2012_sbor­nik_FULL.pdf od strany 201.

2011

Dárcovství v číslech

(Donorship Statistics)

ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Dárcovství v číslech. 1. vyd. Brno: CVNS, 2011. 28 s. ISBN 978–80–904150–6–5.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2009)

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009 [online]. Vláda ČR, 2011.

Dostupné na http://www.vla­da.cz/assets/ppov/rnno/­dokumenty/roz­bor_2009.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2009 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 5. ledna 2011 č. 14

Revize teorií neziskového sektoru

(Non-Profit Sector Theories Reviewed)

HYÁNEK, Vladimír. Revize teorií neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: CVNS, 2011. 64 s. ISBN 978–80–904150–5–8.

Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí.

(The Old, the New, and the Radical: Political Activism in the Czech Republic Through the Eyes of Social Movement Theories)

CÍSAŘ, Ondřej, Jiří NAVRÁTIL a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 1, s. 137–167. ISSN 0038–0288.

Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací.

(The Impact of the Social Services Act on the Methods of Funding Non-Profit Organisations)

ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací. In Tománek, Petr – Vaňková Ivana. Veřejná ekonomika a správa 2011. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. s. 38–39, 2 s. ISBN 978–80–248–2465–9.

Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací.

(Volunteer Work as a Latent Economic Source in Non-Profit Organisations)

HLADKÁ, Marie. Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. s. 62 – 71, 9 s. ISBN 978–80–210–5385–4

The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic.

HLADKÁ, Marie. The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., 2011. 8 s. ISBN 978–80–904877–7–2

Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství.

(Bequests as the Supreme Expression of Individual Donorship)

HLADKÁ, Marie. Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství. In Nové trendy – nové nápady 2011. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. 7 s. ISBN 978–80–87314–20–3.

2010

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2008

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2008)

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2008 [online]. Vláda ČR, 2010.

Dostupné na http://www.vla­da.cz/assets/ppov/rnno/­dokumenty/roz­bor_2008.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2008 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 8. března 2010 č. 191. 

Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement.

NAVRÁTIL, Jiří. Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement. Czech Sociological Review, Prague, Czech Republic: Czech Academy of Sciences, 2010, roč. 46, č. 6, s. 913–944. ISSN 0038–0288.

Foundations, grant-seeking.

ŠKARABELOVÁ, Simona. Foundations, grant-seeking. In Anheier, Helmut K. – Toepler , Stefan. International Encyclopedia of Civil Society. 1. ed. USA, New York: Springer, 2010. s. 706–711, 5 s. neuveden. ISBN 978–0–387–93994–0.

Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie.

(Homo oeconomicus versus altruist: from the view of economic theory)

HLADKÁ, Marie. Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 92–101, 10 s. ISBN 978–80–7399–907–0.

Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving?

HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7–10, 2010, 18 p. 2010.

2009

Country-specific situation of the nonprofit sector in the Czech Republic

POSPÍŠIL, Miroslav a Vladimír HYÁNEK. Country-specific situation of the nonprofit sector in the Czech Republic. Working paper 2. Brno: CVNS, 2009.

History of the Czech Nonprofit Sector

POSPÍŠIL, Miroslav. History of the Czech Nonprofit Sector. Working paper 1. Brno: CVNS, 2009.

Dárcovství v očích veřejnosti

(Donorship in the Eyes of the General Public)

HLADKÁ, Marie a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: CVNS, 2009. 24 s. ISBN 978–80–904150–4–1.

Political Parties and Movements: Facts and Figures 2003

CVNS. Political Parties and Movements: Facts and Figures 2003. Working paper 5. Brno: CVNS, 2009.

Foundation like organisations 2002: facts and figures

CVNS. Foundation like organisations 2002: facts and figures. Working paper 3. Brno: CVNS, 2009.

Introduction to the economy of religious organisations

CVNS. Introduction to the economy of religious organisations. Working paper 4. Brno: CVNS­, 2009.

Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti

(Non-Profit Organisations and Their Function in Democratic Societies)

POSPÍŠIL Miroslav, NEUMAYER Michaela, ŠKARABELOVÁ Simona, MALÝ Ivan, MEYER Michael a SCHNEIDER Ulrike. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. Brno: CVNS, 2009. 32 s. ISBN 978–80–904150–3–4.

Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009

(Overview of Legislation for Non-Government Organisations in 2009)

HLADKÁ, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: CVNS, 2009.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2007)

PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007 [online]. Vláda ČR, 2009.

Dostupné na http://www.vla­da.cz/assets/ppov/rnno/­dokumenty/roz­bor_2007_pro_web­.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2007 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 9. února 2009 č. 172. 

The Role of Civil Society Organizations in Different Nonprofit Regimes: Evidence from Austria and the Czech Republic

NEUMAYR, Michaela – MEYER, Michael – POSPÍŠIL, Miroslav – SCHNEIDER, Ulrike – MALÝ, Ivan.
The Role of Civil Society Organizations in Different Nonprofit Regimes: Evidence from Austria and the Czech Republic. In Civil Society in Comprartive Perspective. Comparative Social Research Volume 26. Vyd. 1. Bingley : Emerald, 2009. Comparative Social Research 26, ISBN 978–1–84950–607–6, pp. 167–196.

Hnutí za globální spravedlnost: hnutí v pohybu.

(Global Justice Movement: Movement in Motion)

NAVRÁTIL, Jiří. Hnutí za globální spravedlnost: hnutí v pohybu. Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 4, s. 61–84. ISSN 0323–1844.

Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů.

(An Outline of the Theoretical Typology of Anti-System Actors)

NAVRÁTIL, Jiří. Nástin teoretické typologie antisystémových aktérů. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009, roč. 16, č. 2, s. 148–167. ISSN 1211–3247.

Change Management und Organizationsstruk­tur: Bezirkscaritas Brno.

ŠKARABELOVÁ, Simona a Johannes LEITNER. Change Management und Organizationsstruk­tur: Bezirkscaritas Brno. In Renate Buber – Michael Meyer (Hrsg.). Fallstudien zum NPO-Management. Praktische BWL für Vereine und Sozialeinrichtun­gen. 2. Auflage. Germany: Schäffer – Poeschel Verlag Stuttgart, 2009. s. 180–194, 14 s. Fallstudienbuch. ISBN 978–3–7910–2845–3.

Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik.

(Participation of Non-Profit Organisations in the Creation of Public Policies)

HLADKÁ, Marie. Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978–80–7399–657–4.

What is the Czechs’ attitude to giving?

HLADKÁ, Marie. What is the Czechs’ attitude to giving? In Giving & Volunteering Research Conference 2009, 9 July 2009, VU University Amsterdam. 2009.

2008

Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací

(Effects of European Union Funding on the Organisational Structures of Non-Government Non-Profit Organisations)

Škarabelová, Simona, Janoušková, Miroslava a Veselý, Michal. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN 978–80–904150–1–0 

Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005 (Společenství vlastníků jednotek, Stavovská organizace – profesní komora, Komora s výjimkou profesních komor, Zájmové sd

(Economic Results of Selected Legal Forms of Non-Profit Organisations in 2005 (flat owner associations, professional organisations – chambers, non-professional chambers, interest associations of legal )

Hladká, Marie a Křivánek, Martin. Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005 (Společenství vlastníků jednotek, Stavovská organizace – profesní komora, Komora s výjimkou profesních komor, Zájmové sdružení právnických osob a Honební společenstvo). 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN 978–80–904150–0–3 

Projekt zmapování neziskového sektoru ukončen

(Non-Profit Sector Mapping Project Completed)

Hladká, Marie. Projekt zmapování neziskového sektoru ukončen. Nezis­kovky.cz, 2008, roč. XVI, č. 09/2008, s. 18–19. 

Dostupné na http://cvns.e­con.muni.cz/pre­nos_souboru/is/sou­bory/web/106-scan28-grantis-clanek-ostatni-ni.pdf

Kam směřovaly dotace pro NNO v roce 2006

(Where Subsidies for NGOs Were Channelled in 2006)

Prouzová, Zuzana. „Kam směřovaly dotace pro NNO v roce 2006.“ Neziskovky.cz, 2008, roč. XVI, č. 07–08, s. 26. Dostupné na http://cvns.e­con.muni.cz/pre­nos_souboru/is/sou­bory/web/107-scan29-kam-smerovaly-dotace-pro-nno-v-roce-2006-zuzana-prouzova-neziskovky.cz.pdf

Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek

(Non-Profit Organisations as Organisers of Public Collections)

Hladká, Marie. „Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek.“ Grantis, 2008, roč. XVI, č. 5, s. 20.

Dostupné na http://cvns.e­con.muni.cz/pre­nos_souboru/is/sou­bory/web/108-scan30-no-jako-poradatele-verejnych-sbirek.pdf

Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců

(Efficiency of Foreign Integration Services Provided by Non-Governmental Non-Profit Organisations)

Prouzová, Zuzana, Hladká, Marie, Křivánek, Martin, Malý, Ivan, Pospíšil, Miroslav, Pudová, Eliška a Šelešovský, Vít. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců, MPSV, 2008. 

Publikováno Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dostupné na:  http://www.mpsv.cz/files/clanky/8461/Efektivnost_sluzeb_NNO_integrace_cizincu.pdf

Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití

(Public Collections in the Czech Republic and Their Possible Abuses)

Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití [online]. Dostupné na http://www.mvcr.cz/soubor/studie-hladka-pdf.aspx

Projekt výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“.

Posouzení systému udělování dotací nestátním neziskovým organizacím

(Evaluation of the System for Granting Subsidies to Non-Governmental Non-Profit Organisations)

CVNS. Posouzení systému udělování dotací nestátním neziskovým organizacím [online]. Vláda ČR, 2008. Dostupné na http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/posouzeni_pro_web.pdf.  

Dokument byl zpracován pro Radu vlády pro NNO. 

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2006

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2006)

Prouzová, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 [online]. Vláda ČR, 2008.

Dostupné na http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2006_pro_web.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2006 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 291.

Přehled legislativy pro neziskové organizace 2007

(Overview of Legislation for Non-Government Organisations in 2007)

Hladká, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2007.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/109-scan72-prehled-legislativy-pro-neziskove-organizace-2007.pdf

NPO & Government Relations in the Czech Republic

HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9–12, 2008. 2008.

The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services.

ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. 2008.

2007

Neziskové organizace ve veřejných službách

(Non-Profit Organisations in Public Services)

HYÁNEK, Vladimír, PROUZOVÁ, Zuzana, ŠKARABELOVÁ, Simona a kol. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978–80–210–4423–4.

Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností

(Legislative Environment for the Activities of Churches and Religious Organisations)

Svobodová, František. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností. 1. vyd. Brno: CVNS, 2007, 20 s. ISBN 978–80–239–8481–1 

Divadla sponzory nelákají

(Theatres Do Not Attract Donors)

Škarabelová, Simona. „Divadla sponzory nelákají.“ In Lidové Noviny – rozhovor. 1. Vyd. Brno: Lidové noviny, 29. 9. 2007, s. 7. Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/112-scan31-divadlasponzorynelakaji-rozhovor-ln.pdf

Neziskovky, vzdělávání a jejich financování

(NGOs, Education, and Their Financing)

Hladká, Marie. „Neziskovky, vzdělávání a jejich financování.“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 7–8, s. 25–26.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/113-scan32-grantis-clanek.pdf

Financování neziskovek: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005

(Funding Non-Profit Organisations: Analysis of Non-Governmental Non-Profit Organisation Financing from Selected Public Budgets in 2005)

Prouzová, Zuzana. „Financování neziskovek: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005.“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 6, s. 16–17.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/114-scan33-200705-zp-rozbor-nno-2005-grantis.pdf

Neziskovky nemají k daním co říci?

(Do Non-Profit Organisations Have Nothing to Say on Taxes?)

Hladká, Marie. „Neziskovky nemají k daním co říci?“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 4, s. 8.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/117-scan34-neziskovky-nemaji-k-danim-co-rici.pdf

Diskuse o transparentnosti? Nejprve si vyjasněme pojmy!

(Discussing Transparency? Let’s Clarify the Terms First!)

Pospíšil, Miroslav. „Diskuse o transparentnosti? Nejprve si vyjasněme pojmy!“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 2, s. 15.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/115-scan35-mp-diskuse-transparentnost.pdf

Neziskovky ve vzdělávání

(Non-Profit Organisations in Education)

Prouzová, Zuzana. „Neziskovky ve vzdělávání.“ Grantis, 2007, roč. XV, č. 1, s. 15–16.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/116-scan36-zp-no-ve-vzdelavani.pdf

Přehled legislativy

(Summary of Legislation)

Hladká, Marie. Přehled legislativy.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/118-scan73-prehledlegislativy.pdf

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2005

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2005)

Prouzová, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005 [online]. Vláda ČR, 2007.

Dostupné na http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/rozbor_2005_pro_web.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2005 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 3. ledna 2007 č. 5. 

Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy.

(Dialectics of Revolt: Transformations of the Concept of Social Movements in the Political Theory of the Frankfurt School)

NAVRÁTIL, Jiří. Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 321–335. ISSN 1211–3247.

Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace.

(The Cleavage Concept in the Context of Collective Mobilization)

NAVRÁTIL, Jiří. Koncept cleavages v kontextu kolektivní mobilizace. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 3, s. 247–259. ISSN 1211–3247.

Problematika zabezpečování veřejných služeb: Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou veřejné ekonomie ESF MU a CVNS.

(Issues Related to the Provision of Public Services: proceedings of the international scientific conference organised by the Department of Public Economics of the Faculty of Economics and Administratio)

Škarabelová, Simona (ed.). Proble­matika zabezpečování veřejných služeb: Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou veřejné ekonomie ESF MU a CVNS. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007, 182 s. ISBN 978–80–7399–030–5.

Sborník konference konané u příležitosti ukončení tříletého výzkumného úkolu GA ČR „Podíl NNO na poskytování veřejných služeb“.

2006

Ekonomické výsledky neziskových organizací v oblasti vzdělávání v roce 2005

(Economic Results of Non-Profit Organisations in the Field of Education in 2005)

Prouzová, Zuzana. Ekonomické výsledky neziskových organizací v oblasti vzdělávání v roce 2005. 1. vyd. Brno: CVNS, 2006, 24 s. ISBN 80–239–8448–9.

Ekonomické výsledky církevních subjektů v roce 2004

(Economic Results of Church Groups in 2004)

Rosenmayer, Tomáš. Ekonomické výsledky církevních subjektů v roce 2004. 1. vyd. Brno: CVNS, 2006, 16 s. ISBN 80–239–7786–5.

Ekonomické výsledky občanských sdružení v roce 2004

(Economic Results of Civic Associations in 2004)

Rosenmayer, Tomáš. Ekonomické výsledky občanských sdružení v roce 2004. 1. vyd. Brno: CVNS, 2006, 24 s. ISBN 80–239–7670–2.

Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2004

(Economic Results of Political Parties and Movements in 2004)

Pavlík, Marek a Rosenmayer, Tomáš. Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2004. 1. vyd. Brno: CVNS, 2006, 24 s. ISBN 80–239–6975–7.

Hospodaření církevních subjektů

(Financial Management of Church Groups)

Rosenmayer, Tomáš. „Hospodaření církevních subjektů. “ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 12, s. 14.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/123-scan37-hospodareni-cirkevnich-subjektu.pdf

Ekonomika občanských sdružení, 2. Část

(Economics of Civic Associations, Part 2)

Rosenmayer, Tomáš. „Ekonomika občanských sdružení, 2. část.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 11, s. 6–7.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/125-scan39-ekonomika-os-2cast.pdf

Ekonomika občanských sdružení, 1. Část

(Economics of Civic Associations, Part 1)

Rosenmayer, Tomáš. „Ekonomika občanských sdružení, 1. část.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 10, s. 8–9.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/124-scan38-ekonomika-os-1cast.pdf

Mapping the Czech Nonprofit Sector

Pospíšil, Miroslav. „Mapping the Czech Nonprofit Sector.“ Civil Review, 2006, vol. 3, No. 3–4, p. 233–244.

Daně trápí i neziskovky

(Taxes Are Difficult Even for Non-Profits)

Rosenmayer, Tomáš. „Daně trápí i neziskovky.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 6, s. 6–7.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/126-scan41-dane-trapi-i-neziskovky.pdf

Sonda do neziskového sektoru města Vyškov

(A Probe into the Non-Profit Sector in Vyškov)

Řežuchová, Markéta. „Sonda do neziskového sektoru města Vyškov.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 5, s. 8–9.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/127-scan42-sonda-vyskov.pdf

Neziskovky a veřejné služby

(Nonprofits and Public Services)

Prouzová, Zuzana. „Neziskovky a veřejné služby.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 4, s. 7–8.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/128-scan43-zp-neziskovky-a-verejne-sluzby.pdf

Finance NNO v roce 2004

(Finances of NGOs in 2004)

Rosenmayer, Tomáš. „Finance NNO v roce 2004.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 2, s. 6–7.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/129-scan44-finance-nno-v-roce-2004.pdf

Co přinesl satelitní účet

(What Satellite Accounts Have Created)

Rosenmayer, Tomáš. „Co přinesl satelitní účet.“ Grantis, 2006, roč. XIV, č. 1, s. 4–5.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/130-scan45-tr-co-prinesl-satelitni-ucet.pdf

Rozbor ustanovení týkajících se výročních zpráv neziskových organizací v současných právních předpisech

(Analysis of the Provisions Concerning the Annual Reports of Non-Profit Organisations in the Current Legal Regulations)

Adamec, Jiří, Rosenmayer, Tomáš a Růžičková, Růžena. Rozbor ustanovení týkajících se výročních zpráv neziskových organizací v současných právních předpisech.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/131-scan75-rozbor-vz-no.pdf

Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004

(The Share of Non-Profit Organisations in Sectoral Statistics in 2004)

Prouzová, Zuzana. Podíl neziskových organizací v odvětvových statistikách v roce 2004.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/132-scan76-podil-no-odvetvove-statistiky-2004.pdf

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2004)

Rosenmayer, Tomáš. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004 [online]. Vláda ČR, 2006.

Dostupné na http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/rozbor_2004_pro_web.pdf.

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2004 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 14. prosince 2005 č. 1619.

Koncepce zveřejňování výročních zpráv neziskovými organizacemi

(The Concept of Non-Profit Organisations Publishing Annual Reports)

CVNS. Koncepce zveřejňování výročních zpráv neziskovými organizacemi.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/133-scan82-koncepce-zverejnovani-vz-no.pdf

Návrh úpravy zdaňování příjmů neziskových organizací

(Proposed Amendment to the Taxation of Non-Profit Organisation Incomes)

CVNS. Návrh úpravy zdaňování příjmů neziskových organizací.

Dostupné na http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/134-scan83-navrh-dane-z-prijmu.pdf

Sociální stát a společenská odpovědnost firem.

(The Welfare State and Corporate Social Responsibility)

ŠKARABELOVÁ, Simona. Sociální stát a společenská odpovědnost firem. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 56–59, 4 s. ISBN 80–7044–819–9.

2005

Sociální ekonomika a NNO v ČR

(Social Economics and NGOs in the Czech Republic)

CVNS. Sociální ekonomika a NNO v ČR. Brno: CVNS, 2005.

Dokument byl vypracován pro NROS.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů (metody, problémy, řešení)

(Analysis of Non-Governmental Non-Profit Organisation Financing from Selected Public Budgets (methods, problems, solutions))

Hyánek, Vladimír, Škarabelová, Simona a Řežuchová, Markéta. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů (metody, problémy, řešení). 1. vyd. Brno: CVNS, 2005, 40 s. ISBN 80–239–5262–5.

Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce 2003

(Economic Results of Public Benefit Corporations in 2003)

Rosenmayer, Tomáš a Kujová, Irena. Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v roce 2003. 1. vyd. Brno: CVNS, 2005, 32 s. ISBN 80–239–5047–9.

Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2003

(Economic Results of Political Parties and Movements in 2003)

Pavlík, Marek a Rosenmayer, Tomáš. Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2003. 1. vyd. Brno, CVNS, 20 s. ISBN 80–239–4520–3. 

Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS)

(Definitions of the Non-Profit Sector: proceedings of the contributions to the on-line discussion held by the Centre for Nonprofit Research)

Škarabelová, Simona (ed.) Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS). 1. vyd. Brno: CVNS, 2005, 52 s. ISBN 80–239–4057–0.

Zavádění satelitního účtu neziskových institucí v ČR

(Public Benefit Corporations in the Legal System)

Bernardová, Daniela a Rosenmayer, Tomáš. „Zavádění satelitního účtu neziskových institucí v ČR.“ Statistika, 2005, roč. 42, č. 5, s. 426–434.

OPS v právním systému

(Introducing Satellite Accounts of Non-Profit Institutions in the Czech Republic)

Rosenmayer, Tomáš. „OPS v právním systému.“ Grantis, 2005, roč. XIII, č. 10, s. 4–6.

Výzkumný projekt: Ekonomika obecně prospěšných společností

(Public Benefit Corporations in the Czech Republic – research project)

Rosenmayer, Tomáš. „Výzkumný projekt: Ekonomika obecně prospěšných společností.“ Veřejná správa, 2005, roč. XVI, č. 39, s. I-IV.

Majetek OPS

(Property of Public Benefit Corporations)

ROSENMAYER, Tomáš. Majetek OPS. Grantis, 2005, roč. XIII, č. 9, s. 6–8.

Kolik OPS je funkčních?

(How Many Public Benefit Corporations Are Functional?)

Rosenmayer, Tomáš. Kolik OPS je funkčních? Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 7–8, s. 8–9.

Vize nadačního sektoru

(Visions of the Foundation Sector)

Pospíšil, Miroslav a Rosenmayer, Tomáš. Vize nadačního sektoru. Grantis, 2005, roč. XIII, č. 4, s. 4–6.

Výdaje nadačních subjektů

(Foundation Expenditures)

Rosenmayer, Tomáš. Výdaje nadačních subjektů. Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 3, s. 14–15.

Příjmy nadačních subjektů

(Foundation Incomes)

Rosenmayer, Tomáš. Příjmy nadačních subjektů. Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 2, s. 14–15.

Výzkumný projekt Ekonomika nadačních subjektů v České republice

(Foundation Economics in the Czech Republic – research project)

ROSENMAYER, Tomáš. Výzkumný projekt Ekonomika nadačních subjektů v České republice. Veřejná správa. Praha, 2005. roč. XVI, č. 6, s. VI-VIII.

Majetek nadačních subjektů

(Foundation Property)

ROSENMAYER, Tomáš. Majetek nadačních subjektů. Gran­tis, 2005, roč. XIII, č. 1, s. 14–15.

Ekonomika nadačních subjektů

(Foundation Economics)

HYÁNEK, Vladimír. Ekonomika nadačních subjektů. Náro­dohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2005. roč. 5, č. 1, s. 38–51.

Stanovisko CVNS k úpravě fundací v návrhu občanského zákoníku

(The Standpoint of the Centre for Nonprofit Research on the Regulation of Foundations in the Draft Civil Code)

CVNS. Stanovisko CVNS k úpravě fundací v návrhu občanského zákoníku [onli­ne]. 2005.

Expertiza CVNS k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné prospěšnosti

(The Centre for Nonprofit Research Expert Opinion on the Issues Concerning the Regulation of Legal Entities in the Draft Civil Code and the Issues Related to Public/General Benefit)

CVNS. Expertiza CVNS k problematice úpravy právnických osob v návrhu občanského zákoníku a k tématu veřejné/obecné prospěšnosti [on­line]. 2005.

Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR.

(Tax Assignation as a New Element of the Tax Policy in the Czech Republic)

ŠKARABELOVÁ, Simona. Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR. In Theoretical and practical aspects of public finance. 1. ed. Prague: University of Economics, 2005. s. 152–159, 8 s. ISBN 80–245–0862–1.

2004

Úvod do ekonomiky církevních organizací

(Introduction to Church Organisation Economics)

SVOBODA, František a Tomáš ROSENMAYER. Úvod do ekonomiky církevních organizací. 1. vyd. Brno: CVNS, 2004. 16 s. ISBN 978–80–239–3770–7.

Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002

(Economic Results of Foundations in 2002)

ROSENMAYER, Tomáš a kol. Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002. 1. vyd. Brno: CVNS, 2004. 32 s. ISBN 80–239–3404-X.

Typologie nadačních subjektů

(Foundation Typology)

POSPÍŠIL, Miroslav a Tomáš ROSENMAYER. Typologie nadačních subjektů. Gran­tis, 2004, roč. XII, č. 12, s. 4–5.

Potřebujeme vůbec vymezit veřejnou prospěšnost?

(Do We Really Need to Define Public Benefits?)

ROSENMAYER, Tomáš. Potřebujeme vůbec vymezit veřejnou prospěšnost? E­connect [online]. 2004. Dostupné z: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zm193562vx1--&x=200384

Satelitní účet neziskovek

(Non-Profit Organisation Satellite Accounts)

ROSENMAYER, Tomáš. Satelitní účet neziskovek. Gran­tis, 2004, roč. XII, č. 5, s. 7. 

Výzkum neziskového sektoru

(Research of the Non-Profit Sector)

ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru. Grantis, 2004, roč. XII, č. 3, s. 4–5.

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2003)

CVNS. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 [online]. Vláda ČR, 2004.

Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2003.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2003 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 9. června 2004 č. 586. 

Ekonomické výsledky neziskových organizací v ČR

(Economic Results of Non-Profit Organisations in the Czech Republic)

HYÁNEK, Vladimír a Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky neziskových organizací v ČR [online]. Brno: CVNS, 2004.

Nadační sektor jako zdroj financování veřejně prospěšných služeb v ČR.

(The Foundation Sector as a Source of Funds for Publicly Beneficial Services in the Czech Republic)

ŠKARABELOVÁ, Simona. Nadační sektor jako zdroj financování veřejně prospěsných sluzeb v ČR. In Determinanty sociálneho rozvoja – Sociálne podnikanie II. 1. vydání. Banská Bystrica: EF Univerzity Mateja Bela, 2004. s. 150–161, 12 s. ISBN 80–8055–966-X.

2003

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002

(Analysis of the Financing of NGOs from Selected Public Budgets in 2002)

CVNS. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 [online]. Vláda ČR, 2003.

Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2002.pdf

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2002 byl přijat Usnesením Vlády ČR ze dne 18. června 2003 č. 597. 

Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic.

MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. s. 37–44, 8 s. ISBN 80–239–0814–6.

How to Measure the Effect of Public Income on the Structure of Resources and Production of Non-profit Organizations.

(FÓNADOVÁ, Laura – HYÁNEK, Vladimír.)

FÓNADOVÁ, Laura – HYÁNEK, Vladimír. How to Measure the Effect of Public Income on the Structure of Resources and Production of Non-profit Organizations. In Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978–80–210–7532–0, s. 377–384.

Dostupné na: http://ctpsr.econ.muni.cz/wp-content/uploads/2015/01/A5_sbornik_2015_bez_znacek.pdf od strany 377.© 2006 - 2017 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko