Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Lipová 41a, 602 00 Brno, tel.: +420 549 495 079, e-mail: cvns@econ.muni.cz

Možnosti využitia nástrojov kontrolingu v NS v SR
(Utilization of Controlling Tools in the NPS)

Vedeckým cieľom predkladaného projektu je na základe teoretického vymedzenia systému komplexného riadenia preukázať možnosť aplikácie vybraných nástrojov strategického a operatívneho kontrolingu bežne využívaných v ziskovom sektore v podmienkach neziskového sektora. Na základe interdiscipli­nárneho prístupu a výskumných metód chceme rozvíjať teóriu, metodológiu a prax kontrolingu v neziskových organizáciách. Našim zámerom je poukázať na aplikačné možnosti kontrolingových nástrojov, ktoré pomôžu podporiť finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť neziskových organizácií v podmienkach Slovenskej republiky. Na základe novozískaných poznatkov k skúmanej problematike chceme zároveň skvalitniť a modernizovať obsahové zameranie predmetu Kontroling vo verejnom sektore a zabezpečiť výučbu vlastnou študijnou literatúrou na úrovni vysokoškolských skrípt.

 

Konktakt: Gabriela Vaceková© 2006 - 2019 CVNS
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko